Normativa General del Banc del Temps

 

1. El Banc del Temps no és exclusiu pels socis de l’AMPA; hi pot participar qualsevol família de l’Escola Arquitecte Gaudí amb infants escolaritzats. I, a mes, els intercanvis són ampliables a altres membres de la família, com ara els avis o els tiets.

2. les persones que es donin d’alta en el Banc del Temps, actuaran de bona fe.

3. El Banc del Temps és un projecte que funciona sense ànim de lucre i es un servei gratuït.

4. La moneda de canvi es l’hora, independent del tipus de servei que es demani o s’ofereixi.

5. Cada soci podrà oferir els serveis que consideri, sempre que tingui la capacitat o coneixements necessaris per realitzar-los. El soci és el responsable de la realització de l’intercanvi.

6. Les persones adscrites al Banc del Temps seran titulars d’un compte corrent de temps, i disposaran d’un talonari de temps que s’utilitzarà cada vegada que ofereixin hores del seu temps a una altra persona.

7. Només es poden realitzar intercanvis de tasques amb persones sòcies del Banc del Temps. Qualsevol altre tipus d’intercanvi quedarà fora del mateix.

8. Mensualment es trametrà al Banc del Temps els xecs usats, informant d’aquesta manera al Banc del seu estat de comptes.

9. Es guardarà confidencialitat de les dades, circumstancies i la resta de característiques que concorrin en les persones a qui es presten serveis del Banc del Temps i dels que es tingui coneixement a través del mateix.

10.S’haura de notificar a la Secretaria del Banc del Temps la decisió de causar baixa del mateix.

11. La responsabilitat en els intercanvis que es duguin a terme és únicament de les persones implicades en el mateix. El Banc del Temps no es fa responsable dels  possibles desperfectes o lesions que es puguin ocasionar en els intercanvis.

12. Les persones socis/es que es comprometin amb un altre soci/a a realitzar una activitat en un dia i hora, si per qualsevol motiu, no hi van o el que és més important, no avisen que no hi aniran, se’ls tindrà en compte aquesta hora d’activitat com donada / rebuda.

13. En cas de conflicte entre les persones membres del Banc del Temps, caldrà posar-ho en coneixement de la Secretaria, i es comprometen a acceptar la mediació del Banc del Temps. En aquest cas, la Secretaria, analitzarà el conflicte i recomanarà una solució.

14. Els socis poden donar-se de baixa en el Banc del Temps quan així ho decideixin, procurant que el balanç del compte d’hores estigui equilibrat.

15. Les persones adscrites al Banc del Temps es comprometen a acceptar i a complir aquestes normes.

16. A l’hora d’oferir o demanar un servei cal donar tota l’ informació possible del mateix; durada,materials, horaris, descripció de l’activitat que es presta o demana...

17. Assegureu-vos que l’altre persona entén el que farà abans que comenci a fer-ho.

18. Quan un compte acumuli vint hores degudes, no podrà rebre més intercanvis fins que regularitzi el còmput horari, com a mínim, a quinze hores.